You are currently viewing Tržišni trend u fokusu

Tržišni trend u fokusu

Forex trejderi su svakodnevno bombardovani aktuelnim vestima glasnogovornka koji se trude da privuku što više pažnje na sebe iz raznih razloga. Jedan dan čitaju da cene energenata enormno rastu dok se narednog dana dogodi pad cena i tako u nedogled. Takođe, cene vodećih svetskih valuta su u žiži analitičara i najrazličitijih objašnjenja u cilju špekulisanja informacijama, a po mogućstvu na što duži rok. Stiče se utisak da svi sve znaju, a ustvari niko sa sigurnošću ne može znati u kom smeru i kojim intenzitetom će se međunarodna zajednica boriti sa krizom koja je neminovna. Da ne bi dolazilo do konfuzije i štetnih analitičkih zaključaka trejderi treba da imaju na umu da tržišni trend posmatraju sa razvojnom tendencijom u određenom vremenskom periodu. Osim toga, Forex trejderi zarađuju upravo na špekulisanju na promenu cene, a to dalje poziva na pozornost da nikakve definitivne prognoze o tržišnom kretanju nemaju akreditaciju. Tržišni trend mora biti u fokusu, ali kao kretanje, a ne kao statički medijum. Statistička literatura definiše trend kao izraženu tendenciju na duži period analize iako je pojam vremena relativan. Vremenska dimenzija se definiše za potrebe Forex analize prema mnogim faktorima kao i prema vrsti investicionog projekta. Na primer, trend se posmatra u toku jednog dana (D1 time frame) za potrebe Intraday projekata ili sl. Irelevantno je govoriti o analizi dugoročnog trenda koji za vremenski okvir uzima godine i duže periode za pozicioniranje trejda na minutnim grafikonima. Na tendenciju razvoja trenda i njene varijacije u vremenu utiču različiti faktori koji pokreću cene, ali i faktori koji menjaju tok najčešće kratkoročnim korekcijama i dr. Zato praćenje trenda i jeste kompleksan postupak i ne može se jednostavno opisivati objašnjenjem – kada cena raste treba kupovati i obrnuto, kada cena pada treba prodavati. Svaki laik bi mogao postupati na osnovu takvog modela opažanja. Postupak praćenja trenda je kompleksna analiza gde cilj analize jeste utvrđivanje pravilnosti u kretanju tržišnih pojava u odnosu na uticaje koji taj tok narušavaju. Pogrešno je postupati oprečno u nameri da se „spreči ili da se eliminiše“ uticaj što mnogi trejderi formulišu kao zadatak. Uporno i bez rezona suprotstavljaju postupke razvojnoj tendenciji trenda što se dalje ogleda u zaključivanju da se tržište kreće „protiv“ pozicije trejda i sl. Svaka paušalna procena situacije o smeru glavnog trenda bez preciziranja vremenske distance sa koje se posmatra dovodi u pitanje opravdanost i svrsishodnost postupka u trgovanju. Ako se ustanovi inicijalni rast trenda na dnevnom grafikonu prati se njegova razvojna tendencija do generisanja promene trenda u opadajući, ali na istom vremenskom intervalu. Za to vreme, na kraćim intervalima M30 ili H1 cena će oscilirati Up & Down putanjom, ali neće izaći iz opsega kanala dugoročnog rasta na D1. Dakle, analiza dugoročnog grafikona treba da ima snagu garanta tendencije razvoja inicijacije trenda u skladu sa kojim se trguje na određenom kraćem intervalu. Kada je postupak praćenja trenda uspostavljen sa tom logikom jednostavno se može preduprediti situacija obrta trenda, ali ne kao iznenađenje nego kao očekivana tržišna promena itd.