You are currently viewing Pravilan stav analitičara prema oscilatorima

Pravilan stav analitičara prema oscilatorima

Analitičari grafikona u tehničkoj analizi jako puno pažnje poklanjaju suštinskom razmevanju oscilatora i njihovih prediktivnih mogućnosti, a posebno sa aspekta stepena korisnosti ove vrste indikatora. Naime, ukoliko bi se svaki put u trgovanju polazilo od temeljnog pravila da treba slediti trend (Trend is your friend) tada se nameće logično pitanje – u kojoj meri korisnost oscilatora pogoduje u analizi i kada su oscilatori najkorisniji? Neveštim trejderima bi se moglo učiniti da je korišćenje oscilatora bespredmetno u odnosu na mogućnosti koje pružaju Trend following indikatori jer upravo trend indikatori prate trend u skladu sa čim treba trgovati. Štaviše, činjenica da analitičari često upozoravaju na osobinu oscilatora da mogu dati „lažne“ signale usled njihove karakteristične preosetljivosti, dodatno demotiviše trgovce da u sistemima za trgovanje uključuju indikatore iz grupe oscilatora. Međutim, praksa je pokazala da je vrlo produktivno korišćenje metoda za trgovanje gde se uporedo konsultuju parametri i oscilatora i trend indikatora, što je razumljivo, ali pod uslovom da se svaki indikator iz ove dve grupe pokazatelja pravilno interpretira u analizi tržišnih kretanja. Kada se govori o korisnosti oscilatora, kao prvo treba usvojiti, da se oscilatori nikako ne mogu koristiti kao apsolutni i jedini za analizu glavnog trenda, ma koliko da su korisni. Analiza glavnog trenda kretanja tržišta pripada sveri analize u kojoj vladaju trend indikatori koji zapravo potvrđuju uspostavljeni trend. Prema značaju glavnog trenda u trgovanju trejder može janije da uvidi opasnost od prevelikog davanja na značaju oscilatorima koji pretežno u najranijoj fazi otkrivaju promenu trenda. Greške su, dakle, najčešće bazirane na analizi odstupanja pozicija suprotnih od glavnog trenda. Prema tome, kao važno pravilo može se istaći konstatacija da u vreme formiranja glavnog trenda oscilatore u najmanjem treba zanemariti, ali kada trend već zaživi na tržištu, oscilatorima treba posvetiti veću pažnju. Takođe je poznato da parametri oscilatora miruju u periodima kada cena ima horizontalni (konsolidacijski) trend, ali kada počne kretanje cena oscilatori vrlo brzo zauzimaju ekstremne vrednosti. Upravo ta karakteristika preosetljivosti oscilatora se vešto koristi za usklađivanje sa parametrima trend indikatora sve do momenta uspostavljanja stabilnosti glavnog trenda. Dakle, pravilan stav tehničkog analitičara treba da prejudicira rezultate oscilatora u datim trenucima jer upravo ova vrsta pokazatelja pomaže u preciznosti pozicioniranja trejda. Tromi trend indikatori, što im sam naziv kaže, za razliku od oscilatora često sa zakašnjenjem potvrđuju generisani trend pa profit bude manji od projektovanog. U takvoj situaciji valjana interpretacija oscilatora pomaže otkrivanju pravovremenog ulaska u trgovinsku poziciju. Istovremeno treba imati na umu da i zatvaranje pozicije sa adekvatnim profitom može biti mnogo preciznije na znak koji će dati odgovarajući oscilator pred promenu postojećeg trenda itd.