You are currently viewing Profit building system

Profit building system

Investicije su po definiciji dugoročni poslovni poduhvati tako da su predrasude o Forex biznis-u a priori osujećene svakog pritiska bogaćenja na tzv. brzu brzinu. Dobro je poznato da se krupan kapital generiše dugoročnim investicijama i da je svaki pokušaj da se preko noći bogato profitira izložen prevelikom riziku. Ponekom to uspe, ali kroz hazard što se ne može smatrati investicionim planskim aktivnostima. U Forex trgovanju se javlja dilema investitora pred izazovom kapitalne moći trgovinskog računa kao jednog specifičnog ulaganja novca na globalnom nivou. Pošto se na Forex-u praktično novcem kupuje novac visina kapitala na računu postaje preokupacija većine trejdera. Veličina računa, odnosno, visina kapitala na trgovinskom računu trejdera na svojstven način određuje strategiju trgovanja na Forex-u, slično sticanju iskustva u trgovanju. Trejderi koji počinju sa relativno velikim iznosima računa (nekoliko desetina hiljada dolara ili više) zadržavaju uverenja da više novaca na računu garantuje veći uspeh u trgovini valutama. Međutim, to je samo delimično tačno ako je iskustvo u trgovanju slaba tačka jer može doći do potpuno suprotnog efekta. Posedovanje većeg kapitala na trgovinskom računu uz malo veštine u trgovanju može rezultirati gubicima ako se trejder previše oslanja na potencijal kapitala, a manje na strategiju ulaganja. Primena pogrešne strategije čini da tržište radi suprotno od naših interesa. Strategija trgovanja treba da uzima u obzir sve aspekte tzv. kapitalnog potencijala jer veličina računa bitno utiče u trgovanju valutama tako što različite veličine računa iziskuju različit metodološki pristup. Posmatrajući navedene činjenice najpre treba objasniti zabludu da račun sa velikom količinom novca garantuje i veliki profit. Tačno je da veća količina novca na trgovinskom računu predstavlja veći investicioni kapital, a kada se kaže da je to delimično tačno, misli se na značaj projekcije stepena rizika što spada u domen upravljanja kapitalom (Money Management). Dakle, čak iako imamo desetine hiljada dolara na računu, ukoliko ne vodimo dovoljno računa o projekciji SL (stop loss) i TP (take profit) niko nam ne može garantovati da nećemo izgubiti novac ili da ćemo bar ostvariti očekivanu dobit. Bogatiji račun zasnovan na akumulaciji kapitala od profitabilnog poslovanja ima potencijal strateškog dugoročnog investiranja ili popularno „para na paru“. Veći kapital stvara veće mogućnosti, ali samo uz kontrolu rizika kao garant što velilčinu računa relativira u investicijama. Postavlja se pitanje šta je to veliki novac jer profitabilnost ne poznaje granice pa i problem izbora strategije treba posmatrati u skladu sa tim. Na kapitalno većem računu osvaren profit u transakcijama sa više lotova takođe je moguć trgovinom sa manjim kapitalom (jedan lot ili manje od lota) uz proporcionalno manji stepen rizika i projekciju take profit-a (TP) na veći broj pipseva po sistemu „step by step“. Zato se prednost uvek daje strategiji u kvalitativnom smislu nad kvantitetom u vidu kapitalne moći čiji potencijal leži u kvalitetu poslovanja. Mnogi investitori koriste termin „bildovanje“ računa gde ne podrazumevaju ništa slično teretani već sistem akumulacije kapitala koji svojim uvećanjem ima sve veću investicionu moć (Profit building system).