You are currently viewing Problem guste mreže indikatora

Problem guste mreže indikatora

Forex tržište karakteriše učestala pojačana volatilnost i visok stepen likvidnosti, pa je to razlog da se metodologija rada svakog trejdera mora oslanjati na strateški pristup trgovanju uz apsolutnu disciplinu i doslednu primenu strategije. U mnoštvu različitih metoda, prevashodno se mora odabrati strategija koja potpunos odgovara postavljenim ciljevima i uslovima trgovanja, a zatim sledi njena dosledna primena. Izbor odgovarajuće strategije trgovanja jedan je od najvažnijih zadataka koji trejder ima pred sobom, a suštinski predstavlja strateško usklađivanje postavljenih ciljeva u odnosu na elemente kao što su – tržišni uslovi, stanje kapitala na trgovinskom računu, stilovi trgovca, sposobnost i veština trejdera u trgovanju, izbor vremenskog okvira za trgovanje i dr. Moglo bi se dati kao najsažetije objašnjenje, da svaki trejder mora znati da primenjuje različite vrste strategija prema potrebama konkretnog zadatka, ali u skladu sa opštim elementima (uslovima) trgovanja. Istovremeno je veoma važno da se izabrana strategija dosledno primenjuje jer česta promena strategije mnoge trgovce navodi na pogrešan put uz mnoštvo negativnih trejdova. Neka istraživanja čak pokazuju da se izabrana strategija treba primenjivati na realnom računu tek nakon više desetina (pa i stotina) trejdova na demo-računu. Ovakvi podaci još i više potkrepljuju tvrdnje koje govore u prilog značaju izbora prave strateigje u trgovanju, a sve skupa navodi na zaključak da se izbor odgovarajuće strategije trgovanja nalazi u domenu znanja i veština trejdera.

Izvor: www.fortrade.com

Dakle, usvajanju određene strategije u trgovanju obavezno treba da prethodi dugotrajan i naporan rad na upoznavanju sa njenom suštinom, načinom interpretacije i stepenom pouzdanosti kojim se karakteriše. Nevešti trejderi često pribegavaju korišćenju velikog broja indikatora kako bi nadomestili nedostatak postojanja valjane strategije trgovanja. Međutim, upravo ovo stvara najveći problem u procesu primene stečenog znaja i oslobađanja od „robovanja“ gotovim sistemima za trgovanje, gustoj mreži indikatora i drugih pomagala na display-u računara.
Na grafikonu je dat primer konkretne situacije u kojoj gusta mreža tehničkih indikatora ometa proces interpretacije pokazatelja kretanja cene na tržištu. Ovakav primer korišćenja indikatora na monitoru računara u prvom trenutku ukazuje na osnovnu nepravilnost u izboru indikatora, zatim na nepoznavanje suštine strateške postavke svakog od indikatora ponaosob, a povrh svega, jedna opšta nepreglednost radne površine na display-a elektronske platforme za trgovanje. Pre svega, oscilator Ichimoku Kinko Hyo je sam za sebe već dovoljno složen indikator tako da kombinacija sa drugim indikatorima postaje isuviše komplikovana za interpretaciju, a samim tim otežava analizu, kao i trgovanje. Dalje, kombinacija ovog oscilatora sa trend indikatorom Parabolic SAR je, takođe, izlišna jer tačkasti indikator dodatno komplikuje mrežu pokazatelja na monitoru. Kao mnogo bolje rešenje bi se mogao smatrati Commodity Channel Index iz palete trend indikatora, ali unošenje ADX-a izgleda potpuno nepotrebno pretrpavanje grafikona. Štaviše, tri trend indikatora nemaju svrsishodnost na istom cenovnom grafikonu, izuzev ako je trejder nesiguran u njihovoj pojedinačnoj interpretaciji i pokušava da pronađe podudarnost u slaganju njihovih parametara. Ako se svemu ovome pridoda i pokazatelj volumena (Volumes) onda grafikon poprima izgled neveštog, šarenog dečijeg crteža, tim pre, pošto ADX već sadrži podatke o volumenu valutnog para koji se analizira. Dakle, treba izbegavati kombinaciju indikatora koji nisu u saglasnosti jedan sa drugim, a slika navedenog primera prikazuje klasičan primer guste mreže indikatora koja jedino može dati signal o nepostojanju strategije trgovanja, već da trejder treba da se vrati na početne lekcije iz osnova Forex-a.