You are currently viewing Pomični proseci

Pomični proseci

Među indikatorima tehničke analize pomični preseci imaju epitet najraznovrsnijih i najčešće korišćenih indikatora. Štaviše, mnogi sistemi za trgovanje sadrže pomične proseke kao osnovne indikatore jer im je vrlo jednostavan unos na grafikon, a još lakše se vrši njihovo kvantifikovanje. Najvažnija karakteristika pomičnih proseka je stepen objektivnosti u prediktivnom značenju, što je posebno značajno u odnosu na subjektivnost analitičara grafikona. Činjenica je da je grafička analiza vrlo podložna subjektivnosti analitičara i sa tog aspekta programiranje trgovinskih sistema je vrlo delikatan posao koji može imati različit stepen uspešnosti i pouzdanosti u trgovanju. Upravo prosečno kretanje cena umnogome pomaže u povećanju preciznosti, jer se faktor objektivnosti pomičnog proseka ne može dovoditi u pitanje, kao što može biti predmet rasprave bilo koji chart patern, npr. formacija trougao ili zastavica, dvostruki vrh i sl. Ovo naravno proizilazi iz same definicije pomičnih proseka tj. prosečnog kretanja cena. U suštini, pomični prosek predstavlja prosečnu cenu zatvaranja određenog valutnog para za posmatrani vremenski period (broj sveća koje čine vremenske periode posmatranja), dakle reč je o proseku određenog skupa podataka. Ako se želi odrediti prosek zaključnih cena u poslednjih 15 dana jednostavno se sabiraju cene zatvaranja za 15 dana i zbir se podeli sa brojem dana (u ovom slučaju 15), s tim da termin pomični prosek ukazuje da se uvek radi o poslednjim danima u posmatranom vremenskom periodu, odnosno, vremenski periodi mogu biti minuti, dani, sedmice ili godine (bez razlike). Drugim rečima, skup posmatranih podataka koji se upoređuje pomera se unapred sa svakim novim vremenskim intervalom koji je određen kao okvir posmatranja. Tako na primer, prosečno kretanje cena za proteklih 15 dana se uvek izračunava na identičan način s tim što se zbiru cena dodaje cena zatvaranja novog dana, a oduzima se cena zatvaranja za prethodni poslednji dan u nizu, pa se ponovo izračuna prosek (nova suma se deli istim brojem dana, a u ovom slučaju je broj 15). Jednom unet indikator pomičnog preseka na grafikon može se posmatrati na svim vremenskim intervalima, s tim što na 30-minutnim intervalima svećica predstavlja kretanje cene i njeno zatvaranje na svakih pola sata, a na nedeljnim grafikonima 15-nedeljni pomični presek prikazuje sveće u trajanju od jedne sedmice, kao i zatvaranje cena na kraju svake od poslednjih 15 sedmica. Pored jednostavnih pomočnih proseka zaključnih cena postoje i druge vrste pomičnih proseka koje se često upotrebljavaju, a sve sa ciljem postizanja što veće preciznosti u predviđanju budućeg kretanja cena na tržištu. Pred trejderima se uvek pojavljuju razne dilame u pogledu izbora indikatora grafičke analize, a u konkretnom slučaju, česte su nedoumice kako najbolje iskoristiti pomični prosek. Međutim, trgovci u velikom broju koriste pomične proseke u svojoj grafičkoj analizi, bilo da je reč o temeljnim nosiocima trgovinskog sistema ili samo kao jednostavna smernica kretanja cene na tržištu itd.