You are currently viewing FOREX – Osnove funkcionisanja tržišta

FOREX – Osnove funkcionisanja tržišta

Foreign exchange ili skraćenica Forex (FX) predstavlja internacionalni naziv za tržište stranih valuta ili devizno tržište. Odmah na početku treba napomenuti da je izraz strana valuta širi pojam od izraza deviza koji se odnosi iskljičivo na potraživanja u stranoj valuti. Iako u specijalističkom jeziku domaćih trgovaca devizama kao i stranim valutama dominiraju strani (engleski) izrazi, a interesovanje za trgovinu valutama se zadržavalo samo u okvirima profesionalnih bankara, Forex Market sve više zaokuplja pažnju šireg auditorijuma. Zanimljiva činjenica, da trgovci devizama, popularno nazvani šverceri, nisu ni znali da u svojim džepovima ne drže devize koje nude već samo strana sredstva plaćanja dok su se kao pojedinci zadovoljavali poznavanjem samo uskog dela tog tržišta umnogome pojašnjava takav fenomen. Suštinski, trgovanje uličnih preprodavaca deviza je bilo trgovanje efektivnim stranim sredstvima plaćanja (trajalo duži vremenski period – devedesete godine) i bilo je ograničeno samo na „crno tržište“, u početku je bilo prikriveno iza banaka, a kasnije poprimilo agresivan oblik na najrazličitijim javnim mestima. Prema iskazanim činjenicama, informisanost i temeljna edukacija u vezi sa funkcionisanjem su osnov za trgovanje na Forex-u, odnosno, temeljno poznavanje osnova Forex trgovanja prvi je korak u formiranju predstave o globalnom tržištu svakog potencijalnog trejdera. Dakle, sile koje direktno utiču na kretanje cena na tržištu doslovno predstavljaju ekonomske aktivnosti u koje, pre svega, spadaju – kamatne stope, razlike kamatnih stopa, ekonomski rast i razvoj, stav prema američkom dolaru i drugi parametri od krucijalnog značaja. Upoznavanje sa valutnim tržištem većina ljudi započinje tako što prati grafikone cenovnih kretanja, što u suštini predstavlja tehničku analizu. Ipak, to je samo jedan segment sveukupne analize tržišta, pored fundamentalne koja se bavi proučavanjem činioca (glavnih sila pokretača cena) koji utiču na grafikone. Izazov za svakog trejdera na Forex-u je u tome da pronađe pravu kombinaciju alata (indikatora) koji mu mogu pomoći da sa velikom verovatnoćom načini profitabilnu investiciju. Nedoumicu često stvara i prividna nepotrebnost za sveobuhvatnom edukacijom i sažetom analizom iz neopreznosti trejdera koji ne shvataju da iako trguju na minutnim intervalima, fundamentalni faktori mogu doneti velike i iznenadne preokrete usled pokretljivosti tržišta. Globalno finansijsko tržište se ponaša kao „živa“ stvar, a trgovanje na Forex-u dobrim delom odražava rastuću globalizaciju svetske privrede. To proističe iz podatka da se svaka transakcija u svetu odvija u devizama bilo da se radi o kupovini ili prodaji (uvoz ili izvoz), odnosno, ukupna svetska ekonomska aktivnost je o osnovi novčani tok. Sa druge strane, ono što valute čini tržišno interesantnim i kao sredstvo trgovine je njihova intimna povezenost sa svetskom ekonomijom pri čemu svet stalno procenjuje vrednost jedne valute u odnosu na drugu. Trejderi nastoje da iskoriste tok tih promena u vrednostima valuta, uzimaju učešće na globalnom tržištu kao špekulanti ostvarujući vrlo kratkoročni profit u odnosu na globalne tokove novčanih transakcija.