You are currently viewing Pravila investiranja i autonomija u Forex-u

Pravila investiranja i autonomija u Forex-u

U Forex poslovanju se posebno ističe kao jedna od važnih povoljnosti autonomnost trejdera u smislu organizovanja poslovanja (fleksibilno radno vreme, permanentna podrška brokera koja obezbeđuje nezavisnost u odlučivanju i sl.). Ipak, nezavisnost trejdera i autonomnost treba da se koncipira na efikasan način da bi doprinela profitabilnosti posloslovanja umesto da deprimira status trejdera kao investitora. Forex trejderi su fizička lica koja plasiraju sopstveni kapital na globalnom finansijskom tržištu u cilju sticanja profita za sopstvene potrebe, odnosno. za svoj račun. U užem smislu se to može formulisati na način koji potencira i dužnosti trejdera, njegove odgovornosti, kao i sve privilegije koje mu pripadaju u savremenom načinu poslovanja kakav je Forex trading. Međutim, mnogi trejderi olako percipiraju materiju tako da povoljnosti porede ili ih bar približno izjednače sa stepenom odgovornosti koje one nameću, pa po sistemu „sam svoj majstor“ donose odluke prema sopstvenom nahođenju, bez da imalo zavire u portfolio osnovnih pravila investiranja i sl. Ta prevelika autonomija u Forex investicijama često ih košta previše sve dok ne shvate da treba usvojiti neke navike i naučiti pravila ponašanja pre nego što kapital na računu dođe u pitanje. Kao prvo, treba znati da se putem finansijskog investiranja planiraju i priliv i odliv sredstava, kao i njihova struktura. Tako polazna osnova za svaki finansijski plan, po ugledu na biznis planove velikih kompanija, ima osnovnu podelu pravila investiranja i to – na vertikalna pravila i horizontalna pravila investicionih poduhvata. Tzv. vertikalna pravila tretiraju odnos sopstvenog prema tuđem kapitalu (finansijska potpora, ročnost, izvor finansiranja), dok se horizontalna pravila finansiranja odnose na delove imovine (opcigovane u transakciji) i kapitala na računu. Neka od ovih pravila su egzaktnije formulisana i vremenom su dobila naziv “zlatna” ili “klasična” pravila u poslovnim finansijama tako ih trejderi mogu slobodno prilagoditi za potrebe sopstvenog poslovanja na Forex-u. Primenjuju ih najuspešniji investitori, a ona su jednostavno zakonitosti koje vladaju u globalnom svetu novca. Tako npr. zlatno (bankarsko) pravilo finansiranja u osnovi upućuje na to da pozajmljeni tuđi kapital ne sme da se dugoročnije koristi nego što je dobijen. Takođe, zlatno bilansno pravilo prejudicira na dugoročno vezanoj imovini koja treba biti finansirana iz dugoročnih izvora dok kratkoročna treba da se investira kratkoročnim kapitalom itd. U Forex transakcijama, trejderi prevashodno treba da imaju svest o leverage-u (finasijska poluga koju obezbeđuje broker), a sve u cilju poštovanja dugoročne kontrole rizika, ali i da poštuju prioritete investiranja kratkoročnih trejdova prema veličini trgovinske transakcije. Povrh svega, uvećavanje kapitala na računu predstavlja veću investicionu moć što uz poštovanje svih pravila investiranja dodatno stimuliše zdrav kapital, odnosno, njegov plasman na tržištu novca.